Thiết kế sơ khai của đĩa nguyệt san đã bắt đầu nhen nhóm từ những năm 90. Nhưng chỉ cho đến vài năm gần đây, sản phẩm này mới phổ biến nhanh chóng với sự xuất hiện của nhiều nhãn hiệu có thể tái sử dụng. Nếu chưa…