Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 11: MALNUTRITION – A SIDE – EFFECT FOR EVERYONE (Tạm dịch: Chương 11: Suy dinh dưỡng – Tác dụng phụ ảnh hưởng đến mọi người) Như bạn…