Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 14: TAKING THE PILL FOR SKIN AND PERIOD PROBLEMS (Tạm dịch: Chương 14: The Pill – Sử dụng thuốc tránh thai do các vấn đề về da…