Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 15: ARE YOU THINKING ABOUT COMING OFF THE PILL?? (Tạm dịch: Chương 15: Bạn đang nghĩ đến việc ngừng sử dụng thuốc tránh thai?) Bạn đang nghĩ…