Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 19: MAKING THE MOST OF SUCCESS RATES (Tạm dịch: Chương 19: Đạt được tỷ lệ thành công cao nhất) Vì vậy, bạn muốn có sự đảm bảo…