Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 3: THE NEVER – ENDING PREGNANCY (Tạm dịch: Chương 3: Cảm giác có thai không bao giờ kết thúc) Bạn dùng The Pill (thuốc tránh thai nội…