Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 4: RECOGNISING SIDE-EFFECTS (Tạm dịch: Chương 4: Nhận ra các tác dụng phụ) Nhiều phụ nữ có thể cảm thấy thỏa mãn khi tìm được một biện…