Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 9: ON THE PILL AND PREGNANT – WHEN THE PILL FAILS (Tạm dịch: Chương 9: The Pill và mang thai – khi The Pill thất bại) Ở…