Sau một vài lần thử nghiệm, mình có thể tóm tắt trải nghiệm cá nhân khi sử dụng đĩa nguyệt san Lumma chỉ với 3 từ: không rò rỉ – thoải mái – tuyệt vời suốt ngày dài. Tuy nhiên, bản thân sản phẩm này vẫn còn một…