Chu kỳ kinh nguyệt tượng trưng cho năng lượng và sức mạnh của phụ nữ; Đó là nguồn sức mạnh để tồn tại, chữa lành, tiếp nhận và sinh sản.   Trong suốt chiều dài lịch sử, mỗi nền văn hóa khác nhau có cái nhìn và nhận…