Nguồn: The Pill: Are You Sure It’s for You? – Jane Bennett, Alexandra Pope Biên tập & Dịch: Nàng Nguyệt CHAPTER 5: FEELING DEPRESSED? (Tạm dịch: Chương 5: Trầm cảm?) Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 4 phụ nữ thì có 1 người mắc chứng…