Một số người không nhận thấy sự bất bình đẳng của phụ nữ trong đời sống & xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là phong trào nữ quyền không nên tồn tại. Nữ quyền là gì? Feminism (Nữ quyền) – về cốt lõi, là niềm tin…